Logoen til Grønt Punkt Logoen til Miljøfyrtårn
Åpenhetsloven
Bilde av et løvblad og en jordklode

Åpenhetsloven trådde i kraft 1. juli 2022. Den skal sikre respekten for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Den gir også åpenhet og fullt innsyn i hvordan større bedrifter arbeider for å fremme dette. Loven gjelder foreløpig for større virksomheter, så vel private som offentlige. Den omfatter aksjeselskap, børsnoterte selskaper og andre som oppfyller minst to av tre krav: - Mer enn 50 årsverk (i gjennomsnitt) gjennom regnskapsåret - Årlig salgsinntekt som overstiger kr 70 millioner - Balanse som overstiger kr 35 millioner

Hva gjør Heidenreich?

I tråd med vårt arbeid for økt bærekraft og anstendig arbeid, pågår arbeidet med å innføre Åpenhetsloven. Store deler av loven ble i praksis innført da vi starter vårt arbeid for å bli ledende innen bærekraft.

Loven pålegger informasjonsplikt og aktsomhetsvurderinger. Plikten til å gi informasjon innebærer at vi på forespørsel må oppgi bl.a. hva vi gjør for å trygge gode arbeidsforhold hos egne ansatte og leverandører, vårt arbeid med å legge til rette for rettferdig rekruttering og medarbeidere med spesielle behov m.m.

Aktsomhetsvurderinger skal være i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Vi praktiserer i dag vurderinger med hensyn til valg av leverandører. Vi vurderer, så langt det er mulig, risikoen for at noen av våre leverandører bryter med menneskerettighetene, velger løsninger og materialbruk som ikke er bærekraftige eller opptrer i strid med økonomisk lovgivningen.

Heidenreich har mye på plass allerede

Vi har bl.a fått på plass Likestillings- og mangsfoldsdokumentasjonen, som også inngår i kravene til års rapporteringen for 2021. Dette går bl.a på kravet om ARP, dvs aktivitets og redegjørelsesplikten i forhold til kjønnsbalansen, likestilling og lønnsbalansen. Vi har foretatt vesentlighetsanalyse, vi jobber utfra at likestilling er mer enn kjønn ( 11 punkter) og vi har forebyggende tiltak.

Av forebyggende tiltak kan vi nevne at Heidenreich ansetter uavhengig av kjønn, religion, etnisk bakgrunn og legning. Det er kvalifikasjoner og personlig egnethet som er avgjørende. Heidenreich har varslingsrutiner på plass, vi har etiske krav både mot våre samarbeidspartnere og internt i organisasjonen. Vi har klare retningslinjer for hvordan våre kolleger bør håndtere sin tilstedeværelse på SoMe i forhold til om de kan oppfattes som privatpersoner kontra representanter for Heidenreich. Vi har også konkrete tiltak innen etiske dilemmaer og hvordan en skal opptre i forhold til gaver fra eksterne etc.

ÅPENHETSLOVEN


Vi er stolte av det arbeidet vi har gjort for å sikre ansvarlig produksjon. Vi er forpliktet til å fortsette dette arbeidet i fremtiden. Her kan du lese vår rapport for 2024.

2024 Heidenreich Redegjørelse For Aktsomhetsvurderinger